Friday, October 17, 2008

در بين همکاران کسل کننده​ای که مانند روبات کار می​کنند و حتی جواب سلام و خداحافظيتو نمی​دن و بدون اينکه چشم از مانيتور بردارند به يک سر تکان دادن بسنده می​کنند، داشتن يک دوست خوب نعمت بزرگی است. آيدا سرشار از انرژی و شادابی جوانی، بهترين دوست و همکاريست که می​توانستم آرزويش را داشته باشم.

نظر_

..........................................................................................................................................

Tuesday, October 07, 2008

برابرهای پارسی برای واژه​های بيگانه - ۳
چند روز پیش نوشته​ی تارنمایی را می​خواندم که پارسی سره نویسی را ریشخند کرده بود. در پایان هم گفته بود آنهایی که سنگ پارسی نویسی را به سینه می​زنند این قضیه​ی ساده ریاضی را اگر می​توانند به پارسی سره برگردانند:
"در هر مثلث قائم​الزاویه مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر"
باور این دوست گرامی این بود که برابر پارسی این قضیه چرت و پرت و دری وری خواهد بود.
من دانش آموخته​ی رشته​ی زبان پارسی نیستم و تنها با سرزدن به چند تارنما به سادگی این قضیه را به پارسی سره برگرداندم. نیاز به گفتن است که چنین برگردانی را برای بار نخست می​خوانید و آشکار است که کمی برایتان ناآشنا باشد:
"در هر سه​گوش راست توان دوم زه برابر است با رویهم توان دوم​های دو پهلوی دیگر"
واژه​ی سه​گوش راست برای مثلث قائم​الزاویه را ریاضی​دانان و دانشمندان ایرانی در سده​های گذشته بکار برده​اند و من درآوردی نیست. من در اینجا چند نمونه از این واژه​ها را آورده​ام:
مثلث مختلف​الاضلاع = سه​گوش ناهمسان
مثلث متساوی​الاضلاع = سه​گوش همسان
مثلث متساوی​الساقین = سه​گوش همسان​پهلو
مثلث قائم​الزاویه = سه​گوش راست
چند ضلعی = چند پهلو
کثیر​الاضلاع = بسیار پهلو
دایره = پرهون
بیضی = خاگديس
مربع = چارگوش
مستطیل = چارگوش راست
متوازی​الاضلاع = چارگوش پَراسو
لوزی = چارگوش خِشتی
زاویه = گوشه
زاویه​ی حاده = تیز گوشه
زاویه​ی قائمه = راست گوشه
زاویه​ی منفرجه = باز گوشه
زاویه​ی مجاور = گوشه​ی همسای
زاویه​ی متمم = گوشه​ی اُسپُرنده
زاویه​ی مکمل= گوشه​ی اُسپُرنده
عمود = ایستار
عمود منصف = ایستار نیم​بُر
طول = درازا
عرض = پهنا
ارتفاع = فرازا، بلندا
وتر = زه
شعاع = نیم ترامون، نیم ستبرا
قطر = ترامون، ستبرا
محیط = پیرامون
مساحت = پهنه
محاطی = درون گیر
محیطی = برون گیر
گذشته از نگاه میهن پرستانه و پاسداری از زبان مادری، من داوری درباره اینکه برای نمونه "سه​گوش همسان" زیباتر و روان​تر و خوش​آواتر است یا "مثلث متساوی​الاضلاع" را به خوانندگان واگذار می​کنم.

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]