Wednesday, February 08, 2006

مدتی است که به خاطر کارم مجبورم روزانه بيش از دويست و بيست کيلومتر (رفت و برگشت) رانندگی کنم. گذشته از هزينه​ی بنزين و استهلاک ماشين، مشکل رانندگی در هوای برفی نيز دارم. خوشبختانه امسال زمستان ملايمی داريم و مشکل چندانی تاکنون در جاده نداشته​ام. ژانويه​ی گذشته گرم​ترين ژانويه در صد سال گذشته بوده است!
اگر هوا دو هفته ديگر ياری کند برای من بس است چرا که دارم کارم را عوض می​کنم. دو هفته ديگر کار تازه​ام آغاز می​شود و رانندگی روزانه​ام به يک چهارم ميزان کنونی کاهش پيدا می​کند.

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]