Monday, April 14, 2008

جاسلين و روآندا
جاسلين يکی از همکارانم و اهل آفريقای مرکزی است. رنی است ۴۰ ساله و بسيار خوش مشرب. او شش فرزند دارد که بزرگترين آنها ۲۴ سال دارد. امروز برايم تعريف کرد که هنگام قتل عام روآندا آنجا بوده است. خانه​شان تا هتل روآندا حدود ۲ کيلومتر فاصله داشته. جاسلين برای اينکه بتواند خودش و خانواده​اش را به هتل که محل امنی بوده برساند ۱۷ ميليون فرانک روآندا به نيروهای ارتشی پول می​دهد. به گفته​ی خودش بسيار خوش شانس بوده​اند که اين پول را داشته​اند که رشوه بدهند. جاسلين و فرزندانش موفق می​شوند به هتل برسند ولی شوهرش که در راه بانک بوده توسط افراد شورشی هوتو کشته می​شود.
جاسلين می​گويد تمام چيزهايی که در فيلم هتل روآندا ديده​ايد حقيقت دارد ولی ذره​ای از آنچه به آنها گذشت را هم نشان نمی​دهد. او می​گويد که آنها حدود سه ماه در هتل پناه گرفته بودند. آب آشاميدنی تمام می​شود و آنها مجبور می​شوند برای رفع تشنگی از آب استخر بخورند تا جايی که آب استخر هم تمام می​شود. سرانجام آنها را با مردم قوم توتسی معاوضه می​کنند و جانشان نجات پيدا می​کند.
وقتی اينها را تعريف می​کرد چشمانش پر از اشک بود. جاسلين می​گويد که هر روز خدا را به خاطر اين معجزه که جانشان نجات پيدا کرده شکر می​کند.

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]