Wednesday, December 12, 2007

پس از باريدن برف در شهر ما شهرداری آنچنان زود خيابان​ها را پاک می​کند که جای ستايش دارد. اگر برف زياد باشد پياده​روها را هم پاک می​​کنند. تنها بخشی که گردن خودتان است پارو کردن جلوی خانه است. اگر آدم زود بجنبد به سادگی می​توان برف جلوی خانه را پارو کرد ولی اگر تنبلی کنيد و پشت گوش بياندازيد برف يخ می​زند و چند هفته​ای ميهمانتان خواهد بود همراه با دردسرهايش همچون سر خوردن خودتان و يا بکسباد کردن ماشينتان. هفته​ی پيش نزديک به سی سانتيمتر برف باريده بود. خوشبختانه روز يکشنبه بود و مشکل سر کار رفتن نداشتيم. لباس گرم پوشيدم و پارو کردن را آغاز کردم. بيش از يک ساعت زمان برد تا همه​ی برف​ها را پارو کنم و البته خسته کننده هم بود. آنشب برف​هایی که جا به جا روی زمین مانده بود آنچنان يخ زده و سنگ شده بود که شادم تنبلی نکردم و برف​ها را پارو کردم! از آنجایی که هوا هم بیشتر زیر صفر است به این سادگی​ها یخها آب نمی​شوند و شاید تا بهار میهمانتان باشند مگر اینکه با یخ​شکن یا بیل به جانش بیافتید و تکه تکه بشکنیدش که کار بسیار سخت و نفس​گیری است.
اين آخر هفته هم بناست برف بيايد! دوباره روز از نو روزی از نو!

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]