Tuesday, July 22, 2008

دوستی هموطن دارم که با يک مرد بافرهنگ آمريکايی ازدواج کرده است. روزی دوستم درباره​ی همسايه​شان برايمان حرف می​زد. گفت همسايه​ای سياهپوست دارند که چندی پيش دزد خانه​اش را زده است. همسرش که به حرفمان گوش می​کرد گفت نيازی نيست به سياهپوست بودنش اشاره کنی چرا که ربطی به موضوع ندارد. او گفت دليلی ندارد روی نژادش تاکيد کنی و البته به باور من هم درست می​گفت.

خبری در انتقاد از صدور حکم سنگسار برای چند تن در ايران خواندم. در خبر عنوان شده بود که چند کرد و عرب در ايران به سنگسار محکوم شده​اند. ياد گفته​ی دوست آمريکايی​ام افتادم. چه نيازی است که گفته شود آن چند تن از چه قومی بودند؟ می​توانستند کرد، بلوچ، ترکمن، فارس، گيلکی، آذری، عرب يا لر باشند. به موضوع خبر که انتقاد از صدور حکم سنگسار است ربطی نداشت. به سادگی می​توان گفت چند ايرانی محکوم به سنگسار شده​اند و از اين کار انتقاد کرد.

شيطنتی در اينگونه بازتاب دادن خبرها هست که نگرانی از تلاش برای ايجاد درگيری​های قومی به همراه دارد.

نظر_

..........................................................................................................................................

Tuesday, July 08, 2008

روسای سه قوه
تا حالا توجه کردين که روسای دو قوه​ی مقننه و قضاييه​ی ايران (لاريجانی و هاشمی شاهرودی) هر دو زاده​ی عراق (نجف) هستند!
رييس قوه​ی سوم جناب احمدی نژاد رييس جمهور محبوبمان است که عراقی نيست ولی عربتر از عرب​ها است!

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]