Monday, July 31, 2006

برای تماشای مسابقه​ی فينال جام جهانی به محله​ی ايتاليايی​ها رفته بوديم. مسابقه را همراه با گروهی دختر و پسر بيشتر ايتاليايی و در فضای آزاد ديديم. هنگامی که بازی را گروهی تماشا می​کنيد هيجان بيشتری دارد. با هر حرکت بازيکنان، تماشاگران نيز واکنش نشان می​دهند. پس از پايان بازی هم که غوغايی به پا شد و مردم تمام شهر را روی سرشان گذاشتند! شمار ايتاليايی​های تورنتو چشمگير است و اين احساس را برای ما پيش آورده بود که انگار در يکی از شهرهای ايتاليا هستيم و جشن قهرمانی برپاست!
تا توانستيم از شادی و جشن و پايکوبی مردم عکس و فيلم گرفتيم.

نظر_

..........................................................................................................................................

Tuesday, July 04, 2006

آرژانتین بدشانسی آورد و نتوانست آلمان را ببرد ولی ایتالیا حسابی خدمت آلمان رسید!
هر چند من دوستدار تیم آرژانتین هستم و پیروزی ایتالیا درد زیادی از من دوا نکرد!

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]