Tuesday, November 23, 2004

..........................................................................................................................................

Monday, November 22, 2004

همه ساله در فصل پاييز نمايشگاه فرآورده‌های کشاورزی و دامپروری در شهر تورنتو برگزار می‌شود. يکی از برنامه‌های نمايشگاه که شرکت ما دست اندر کار آن است، برگزاری تورهای يک روزه‌ی بازديد از شرکت برای دامداران است تا با روند اسپرم‌گيری از گاوهای نر آشنا ‌شوند. اين کار تبليغی برای شرکت و کيفيت فرآورده‌های آن نيز هست!
امسال در چند روز شرکت ما پذيرای گروه‌های زيادی از کشورهای گوناگون بود. يکی از روزها در بين نزديک به دويست و پنجاه بازديد کننده‌ای که داشتيم، يک گروه بيست و هشت نفره‌ی ايرانی نيز بود که از ايران برای شرکت در نمايشگاه به کانادا آمده بودند. برای من فرصت خوبی بود تا با چند تن از اعضای گروه آشنا شوم و گپ دوستانه‌ای داشته باشيم. برای آنها نیز جالب بود که يک کارمند ايرانی در اين شرکت کار می‌کند.
نکته‌ی بامزه‌ای که آن روز پيش آمد سفارش يکی از مديران شرکت بود که به من گفت اگر هم‌وطن‌هايت خواستند پيش از ناهار پاهای خودشان را بشورند به دستشويی خلوت‌تر شرکت راهنماييشان کن! من که خنده‌ام گرفته بود گفتم يادم نمی‌آيد در کشورم چنين رسمی وجود داشته باشد! با توضيح او متوجه شدم که گويا سال گذشته چند تن از ايرانيان بازديدکننده برای نماز وضو گرفته‌اند و جناب مدير از اين کار به عنوان شستن پا پيش از ناهار ياد می‌کرد!
گفتنی است که بازديدکننده‌ها بيشتر از کشورهای اروپايی و آمريکايی بودند و از خاورميانه تنها از کشورهای ترکيه و ايران ميهمان داشتيم.

نظر_

..........................................................................................................................................

Wednesday, November 17, 2004


فصل پاييز فصل تخم‌ريزی ماهی قزل‌آلا است. برای اين کار ماهی‌های قزل‌آلا از دريا به رودخانه بازمی‌گردند و با تلاش زياد و برخلاف جريان آب شنا می‌کنند تا به سرچشمه‌های رودخانه برسند و تخم‌گذاری کنند. چندی پيش به تماشای اين تلاش زيبا رفته بوديم. در مسير رودخانه چند سد کوچک بود که ماهی‌ها برای گذشتن از آنها تلاش چشمگيری داشتند. پس از چندين بار تلاش ناموفق هنگامی که در آخر می‌توانستند به بالای سد بپرند، همه‌ی کسانی که به تماشا آمده بودند شاد و خوشحال می‌شدند. گويی قهرمانی توانسته است از مانعی بلند پريده و بگذرد.
يکی از همراهان لحظه‌ی تلاش و پرش يکی از اين ماهی‌ها برای گذشتن از سد سر راهش را با دوربينش به تصوير کشيده است. اين عکس زيبا را به همه‌ی کسانی که در تلاش گذر پيروزمندانه از موانع سخت سر راه زندگی‌شان هستند هديه می‌کنم.

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]