Wednesday, January 11, 2006

..........................................................................................................................................

Friday, January 06, 2006

- اسراييل بايد از صحنه روزگار محو شود.
- اسراييل بايد به اروپا منتقل شود.
- نسل​کشی يهوديان (هولوکاست) افسانه است.
- اميدوارم خبر پيوستن شارون جنايتکار به اجدادش انشااله قطعی باشد.
ببينم يک سياستمدار دانا در ايران پيدا نمی​شود تا ترمز رييس جمهور خردمند (!) کشورمان را بکشد؟
به راستی کسی نيست که الفبای دیپلماسی و سياست را به ايشان ياد بدهد؟

نظر_

..........................................................................................................................................

Wednesday, January 04, 2006

تعطيلات کريسمس و سال نو به خوبی و خوشی به پايان رسيد. روزهای خاطره​انگيز و شادی را سپری کرديم. من ده روز تعطيل بودم که تمامش به خوشگذرانی گذشت. به همراه دوستان سفر چند روزه​ای به مونترال داشتيم. پس از آن هم چند تن از دوستان خوبمان به تورنتو آمدند. در آخر هم کنسرت اندی، شهرام شب​پره و ابی پايان خوبی برای همه​ی شادی​ها بود.

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]