Tuesday, June 24, 2008

هفته​ی پيش سفری دو روزه به شهر لندن داشتيم. در خيابان آکسفورد اقامت کرديم. در کنار رودخانه​ی تايمز قدم زديم. سری هم به پيکادلی و هايد پارک زديم.
نکته​اش اينجاست که اين شهر لندن با جمعیتی نزدیک به چهارصد هزار نفر در دویست کیلومتری تورنتو در استان اونتاريو قرار دارد و شهر لندن انگلستان نيست! تمام نام​هايی هم که گفتم به راستی در آنجا وجود دارند!

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]